×

Regulament – cadru

                                REGULAMENT  –  CADRU

            de  funcţionare  a  primăriei Peresecina  raionul Orhei Republica Moldova .

                        Obligaţiunile  funcţionale  orientative  ale  funcţionarilor  aparatului  primăriei  satului Peresecina  raionul Orhei RM.

                        I .    Primarul  şi  viceprimarul .

Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul participă la şedinţele Consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor   problemelor  supuse dezbaterii.

Primarul cade sub incidenţa Legii  privind statutul alesului local şi a    art.24,25 din Legea serviciului public în ceia ce se referă la garanţiile sociale.

Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei  de viceprimar  şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale.

În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă  răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Viceprimarii cad sub incidenţa Legii  serviciului public.

ATRIBUŢIILE DE BAZĂ  ALE  PRIMARULUI.

Pornind  de  la  domeniile  de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de  nivelul  întîi, stabilite în art. 4 alin (1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul  exercită  în  teritoriul  administrat  următoarele  atribuţii  de  bază :

 • convoacă o  dată în 3 luni în şedinţă ordinară   sau  ori de cîte ori este

necesar în şedinţă extraordinară  Consiliul local ;

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

b)propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;

c)numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

d)stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

e)asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

f) exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

g)răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;

h)exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

j)conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

k)eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

l)asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

m)asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

o)prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);

p)înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

q)exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

r)coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);

s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

t)constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;

v)propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;

w)stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului uman;

x)ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;

y)sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală execută,  şi   alte   atribuţii   prevăzute   de  legislaţia  în  vigoare  sau încredinţate de Consiliul local. 

            În exercitarea atribuţiilor, primarul emite dispoziţii  cu caracter  normativ şi individual 

            În cazul suspendării din funcţie sau imposibilităţii primarului de -şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de către viceprimar  ;

            În caz de absenţă temporară , primarul poate delega sub proprie răspundere exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului  sau , după caz, secretarului Consiliului, fără  exonerarea de exercitarea atribuţiilor  sale de bază.

 

                                                                                                          Anexa nr. 1

APROBAT:

Prin Dispoziţia nr.02/1-7-1-2                                                                                                Din 24.01.2018

 

OBLIGAŢIUNILE    FUNCŢIONALE

 1. Secretarul Consiliului local .

Secretarul Consiliului local este şi secretar  al  satului ; este  şeful

canceleariei şi  supraveghează  toate  lucrările  de  cancelearie  în  primărie .

Atribuţiile secretarului

 • Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază ;
 • asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile
 • asigură buna funcţionare a primăriei;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 • comunică şi remite, în termen de 5 zile , dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesante actele emise de consiliul local sau de primar;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor normative ale primarului;
 • primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara
 • celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;
 • organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;
 • ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat deGuvern;
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 • acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
 • administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
 • eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisie  de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului ;
 • îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;
 • înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani;
 • secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

Secretarul Consiliului Local                                                   G.Gaiduc

OBLIGAŢIUNILE    FUNCŢIONALE

 1. Grefierul (secretarul-dactilograf).
 • efectuează primirea, înregistrarea, repartizarea la destinatori, păstrarea , precum şi expedierea corespondenţei.

Asigură examinarea ei la timp;

 • exercită controlul asupra executării la timp a tuturor documentelor, sarcinilor date de primar;
 • exercită dactilografierea lucrărilor primăriei;

–    dactilografierea  documentelor  pentru  bancă,  pentru  procuratură,

caracteristici, certificate, adeverinţe,  şi, întocmeşte  sub  îndrumarea  secretarului  Consiliului local adeverinţele, certificatele de situaţie  materială, de  producător  şi  altele,  în  conformitate cu prevederile legale  privitor la reglementarea  eliberării certificatelor;

–    petiţiile şi primirea cetăţenilor.

Grefierul                                                                                        E.Busuioc

OBLIGAŢIUNILE    FUNCŢIONALE
 1. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar .

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.129  din 02 martie

1992 şi  din 01 septembrie 1992 nr. 561  în aparatul primăriei a fost întrodusă funcţia de inginer cadastral, care conform   Hotărîrii nr.668 din 10. iunie 2003 a fost  modificată  „Specialist pentru reglementarea regimului funciar”.

Sarcinile principale ale  Specialistului pentru reglementarea regimului funciar sînt:

 • organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii

funciare pe teritoriul primăriei ;

 • pregătirea propunerilor în chestiunile înstrăinării terenuluii, privarea de

drepturi  a posesorilor funciari, alegerea sectoarelor şi atribuirea terenurilor pentru construcţia obiectivelor în modul stabilit de lege, soluţionarea litigiilor funciare, ce ţin de competenţa primăriei

 • exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei pămînturilor în

limitele teritoriului ce ţin de competenţa primăriei

 • ţinerea cadastrului funciar;
 • asigurarea cu informaţie corectă pentru încasarea impozitului funciar;
 • pregătirea, înregistrarea şi eliberarea în modul stabilit de lege a documentelor

juridice posesorilor funciari;

 • evidenţierea rezervelor pentru valorificarea şi folosirea mai eficientă a

terenurilor;

 • organizarea lucrărilor de protecţie a solurilor contra eroziunii, de valorificare

şi sporire a fertilităţii solurilor;

 • răspunde oral şi în scris la adresările cetăţenilor .

Pentru îndeplinirea sarcinilor enumerate inginerul funciar este obligat:

–     Să prezinte Dările de seamă la Statistică;

 • Să participe la elaborareaa complexului de măsuri pentru protecţia solurilor

contra eroziunii, să organizeze  realizarea lor şi exercitarea controlului asupra calităţii lucrărilor;

 • Să cerceteze sistematic şi să studieze fondul funciar pe teritoriul localităţii

pentru evidenţierea rezervelor şi valorificarea terenurilor noi, să ţină de asemenea evidenţa modificărilor curente ale suprafeţelor de toate categoriile  de terenuri;

 • În baza materialelor de plan cartografice de cercetare şi evidenţă precum şi

modificărilor curente să întocmească anual bilanţul funciar şi să-l prezinte la timp secţiei raionale pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi reformma funciară în modul stabilit;

 • În conformitate cu hotărîrile primăriei să repartizeze în natură sectoarele de

pămînt în proprietate şi folosinţă şi să le delimiteze cu semne de hotar conform modelului stabilit;

 • Să organizeze sistematizarea şi păstrarea materialelor de plan cartografice şi

de cercetare;

 • Să participe activ la propagarea legislaţiei funciare;
 • Să pregătească propuneri primăriei în chestiunile protecţiei şi folosirii

–          2

raţionale a pămîntului, precum şi a avizelor pe marginea proiectelor de planificare şi construcţiee a localităţilor, de irigare, desecare, organizare a lucrărilor pentru protecţia solurilor contra eroziunii de valorificare şi sporire a fertilităţii solului.

Specialistul pentru reglementarea regimului funciar are dreptul:

 

 • să viziteze liber, să cerceteze şi să efectueze măsurile tuturor posesorilor

funciari aflaţi pe teritoriul primăriei,

 • să antreneze , cu acordul conducerii întreprinderii agricole alţi specialişti la

efectuarea lucrărilor de cercetare a terenurilor, a măsurilor   de control şi la elaborarea propunerilor pentru   îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei solurilor;

 • să asigure executarea indiscutabilă a legilor funciare de către toţii posesorii

funciari,  inclusiv cetăţenii , care locuiescc  pe teritoriull localităţii, precum şi prezentarea la timp de către ei a informaţieii stabilite de legislaţiee cu priviree la starea şi folosirea terenurilor;

 • să facă avertizării în scris posesorilor funciari , indicînd termenul înlăturării

neajunsurilor relevate sau a încălcărilor legislaţiei funciare, să pregătească şi să transmită în caz de necesitate organelor  respective materialele privindd tragerea la răspundere a celor vinovaţi;

 • să stopeze construcţia obiectivelor antierozionale, a construcţiilor neautorizate şi a altor obiective de construcţie, dacă ele se construiesc cu încălcarea cerinţelor legislaţiei  în vigoare sau cu abaterii de la documentaţia de proiect;
 • să reprezinte primăria în organele ierarhic superioare, unde se examinează

chestiunile folosirii terenurilor şi să asigure protecţia lor;

–     să informeze organele de resort despre construcţiile neaautorizate, dacă ele se construiesc cu încălcarea prevederilor legislaţiei.

Specialist pentru reglementarea

regimului funciar                                                                       I.Postica

 

                                         Fişa de post

 

Contabilul-şef dna E. Dorogoi

Atribuţii şi sarcini generale:

 • elaborează şi îndeplineşte planul de lucru al Contabilităţii centralizate;
 • elaborează fişele de post pentru fiecare angajat al Contabilităţii Centralizate;
 • asigură respectarea metodologiei contabilităţii conform Legii contabilităţii 113-XVI din 27.04.2007;
 • asigură întocmirea corectă a rapoartelor financiare şi statistice şi prezenztarea lor în termenii stabiliţi;
 • asigură înregistrarea tuturor operaţiunilor efectuate;
 • asigură efectuarea inventarierii anuale a valorilor materiale şi băneşti;
 • pune la dispoziţia ordonatorilor terţiarii de credite informaţia privind executarea dovezilor de cheltuieli;
 • exercită controlul asupra integrităţii mijloacelor financiare;
 • îndeplineşte lucrul metodologicc, în problemele ce ţin de evidenţa contabilă;
 • controlul asupra încasării depline şi oportune a veniturilor prevăzute în buget,

precum şi asupra utilizării corecte şi rentabile a mijloacelor în conformitate cu alocaţiile preconizate în buget, ţinîndu-se cont de modificările operate în modul stabilit, şi asupra îndeplinirii  planului conform reţelelor statelor de persoanl şi contingentelor;

–     elaborarea calculelor de deviz pentru proiectul  bugetului satului;

 • elaborarea în comun cu conducătorii instituţiilor deservite, a proiectelor de

deviz şi a calculelor de deviz şi examinarea lor la comisia de specialitate;

 • evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a executării devizelor

de cheltuieli ale mijloacelor bugetare şi mijloacelor  fondurilor speciale, în conformitate         cu normele expuse în prezenta instrucţiune, evidenţa modificărilor operate în buget şi devizele instituţiilor, în conformitate cu deciziile sesiunilor şi ale comitetelor executiv;

 • efectuarea decontărilor ce apar în procesul executării devizului de cheltuieli ,

cu bugetul superior pentru împrumuturile şi pentru mijloacele primite şi transmise cu     băncile comerciale pentru creditele  contractate, precum şi cu organizaţii, instituţii şi unele persoane;

 • nota de contabilitate nr. 2 – borderoul cumulativ privind circulaţia mijloacelor în        conturile curente forma nr. 381;
 • modificarea bugetului pe parcursul anului bugetar;
 • elaborează proiecte de decizii şi dispoziţii în modul stabilit şi le prezintă spe aprobare;

           prezintă în termenii stabiliţi în următoarele rapoarte:

 • repartizările pe luni a veniturilor şi a cheltuielilor;
 • bilanţul executării bugetului-cheltuieli de bază;
 • bilanţul executării bugetului-altor mijloace;
 • darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii;
 • informaţia privind cheltuieli de casă art. 241-00 ”Investiţii capitale”
 • raport privind lipsurile şi delopidările de mijloace băneşti;
 • informaţia despre penalitatea calculată de către organele fiscale , pentru neefectuarea decontărilor către Fondul Social;
 • informaţie privind descifrarea art.113/45 „Alte cheltuieli”
 • informaţie privind descifrarea încasărilor;
 • informaţie privitor la utilizarea mijloacelor primite de la bugetul raional;
 • raport privind circulaţia mijloacelor fixe;
 • raport privind circulaţia valorilor materiale;
 • raport privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare,
 • informaţie despre cheltuieli pentru alimentaţie în instituţiile de învăţămînt;
 • raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor specaile, forma nr. 4 şi 4/1
 • informaţia privind mersul vînzării-cumpărării terenurilor aferente obiectelor privatizate;

 

Contabilul-Şef                                                              Eugenia Dorogoi

 

Atribuţiile de serviciu  a  specialistului în domeniul implementării politicilor economice dna  Niţa Vera, angajată în contabilitatea primăriei Peresecina pe 

                                                1 unitate

–  nota de contabilitate nr. 1 „Casa ”;

–   calcularea salariului la primărie, grădiniţa nr. 1, nr.3, casa de cultură, biblioteca, paznicii, gospodăria comunală, cheltuieli neatribuite la alte grupuri;

–   nota de contabilitate nr. 5- centralizatorul statelor de retribuţie a   muncii;

–   nota de contabilitate nr. 5 a – privind reţinerea din salariu;

–   tipărirea ordinelor de plată la salariu;

–   delegaţie de retragere a numerarului;

–   nota justificativă, toate anexele ce ţin de nota justificativă;

–   darea de seamă anexe nr. 1;

–   tarificaţii- aparatul primăriei, grădiniţa nr. 1, nr.3  contabilitatea, biblioteca, casa de cultură, cheltuieli neatribuite;

–   darea de seamă anexa nr. 2 ;

–   nota de informare privind impozitul pe venit reţinut din salariu;

–    darea de seamă privind  calcularea utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale, forma 4 BASS;

–   darea de seamă Asigurarea medicală;

 • rev 5.
 • raport privind îndeplinirea planului pe reţea;
 • informaţie operativă formularul nr. 2 R.M.

 

Specialistului în domeniul

implementării politicilor economice                                             Niţa Vera

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuţiile de serviciu  a  contabilului dna Iurcu Maria, angajată în contabilitatea primăriei Peresecina pe 0.5 unitate

 

 

–   calcularea  salariului la Grădiniţa de copii nr. 2;

–   răspunzător de evidenţa certificatelor  de atribuire a codului personal de asigurări socaile;

–   eliberarea certificatelor pentru indemnizaţii;

–   eliberarea certificatelor pentru credite bancare;

–   eliberarea certificatelor pentru pensii;

–   darea de seamă  nr. M1 lunar „cîştigurile salariale”  pe învăţămînt cultură şi aparatul primăriei;

–  darea de seamă trimestrială, numărul funcţionarilor publici  Nr. 1 –FP;

–  darea de seamă anuală M 3

–  darea de seamă anuală M 4

–  darea de seamă anuală nr. 1 – SSM

–  darea de seamă anuală F nr. 6 – M

–  darea de seamă Munca 2

–  tarificaţii la grădiniţa de copii Nr.  2,

–  informaţia privind funcţiile vacante, F nr.8 lunar

–  discifrarea  unităţilor şi salariul la  grădiniţa de copii  nr. 2 lunar

– darea de seamă nr.53m;

– efectuarea contractelor pentru achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor.

 

 

 

 

Contabilul                                                                        Iurcu Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuţiile de serviciu  a  contabilului dna Nepotu Ecaterina, angajată în 

                contabilitatea primăriei Peresecina pe 1  unitate

   

 

–  nota contabilă nr. 6 –  „ borderou cumulativ privind decontările cu diferite instituţii  şi      organizaţii, în ordinea plăţilor   planificate”;

–  evidenţa mijloacelor  fixe;

–  evidenţa mărfurilor de gospodărie şi mărfurile de cancilarie;

–  evidenţa combustibilă şi a motorinei;

–  evidenţa tichetelor;

–  nota contabilă nr. 10 ”  bordirou cumulativ privind  scoaterea din uz  şi deplasarea mijloacelor     fixe, a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” ;

–  nota contabilă nr. 11 „  borderou cumulativ centralizat privind intrările de produse alimentare;

–  nota contabilă nr. 12 „ borderou cumulativ centralizator privind consumull de produse              alimentare”;

–  nota contabilă  nr. 13 „ borderou cumulativ privind consumul de materiale;

–  nota contabilă nr. 16 ” borderou de acumulare pentru evidenţa  bunurilor materiale  primite gratiut” ;

–  act de verificare cu agenţii economici;

–  eliberaea  procurilor şi achitarea facturilor;

–  calcularea uzurei la sfîrşit de an;

–  inventarierea bunurilor  materiale;

–  răspunzător de poliţe de asigurare primire şi eliberare;

–  raport statistic Nr. 1- situaţia privind informatizarea şi inzestrareaa cu tehnică de calcul  la sfîrşitul anului;

–  existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe la început de an;

–  raport statistic Nr. 1 (auto)-  transportul auto  şi lungimea drumurilor  auto de exploatare administrativă;

–  raport  statistic,  balanţa energetică;

–  contracte de răspundere materială;

–  informaţie privind mijloacele de transport;

–  informaţie privind numărul de computere în primărie;

–  darea de seamă privind primirea şi utilizarea  valorilor  materiale şi mijloacelor băneşti; primite cu titlu de ajutor umanitar;

–  nota contabilă nr.8 – borderoul cumulativ privind decontările cu gestionarii;

–  nota contabilă nr.15 – borderoul centralizator de decontări cu părinţii pentru întreţinere.

 

Contabilul                                                                        Nepotu Ecaterina

 

 

 

OBLIGAŢIUNILE    FUNCŢIONALE

 

 1. Perceptorii fiscali.

 

 

 • percepe impozitele, taxele şi alte plăţi;
 • examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;
 • compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care , conform

legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

 • exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale;
 • contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale.

 

Perceptorii fiscali au următoarele drepturi privind plăţile administrate:

 

 • încasarea în numerar a impozitelor taxelor, majorări de întîrziere, amenzi;
 • să deschidă şi să examineze, să sigileze încăperile de producţie, depozitele

spaţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia domiciliului şi reşedinţei.

 • Să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările

de seamă fiscale ale contribuabilului;

 • Să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă al contribuabilului.

Perceptorii fiscali sunt obligaţi:

 • să popularizeze legislaţia fiscală;
 • să informeze contribuabilul despre impozitele şi taxele în vigoare , despre

modul şi termenele lor de achitare;

 • să nu divulge informaţiile care constituie secret fiscal. Persoanele cu funcţii de

răspundere de serviciul lui sunt obligate să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret, funcţionarilor fiscali, colaboratorilor organelor de drept, instanţelor judecătoreşti;

 • la cererea scrisă a contribuabilului, să elibereze certificate ce atestă lipsă sau

existenţa restanţelor  faţă de bugetul la impozitele administrate;

 • pînă la data de 3 a fiecărei luni, să prezinte organului fiscal darea de seamă

fiscală privind impozitele şi taxele administrative, în modul stabilit prin  instrucţiunea privind modul de calculare, a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei.

 • În cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale

preceptorii fiscali, au dreptul de a emite decizii privind aplicarea de sancţiuni.

Obligaţiile prevăzute în prezentul regulament sunt executate de preceptorii

fiscali în comun cu organul fiscal.

 

 

 

Percetor fiscal                                                                        E. Guțu

                                                                                                T.Bolduratu