×

CV-ul Primarul

Informații personale
Nume / Prenume Buzu Valentina
Adresă(e) MD-3541, str.Alexandru Plămădeală 10 s.Peresecina r.Orhei Republica Moldova
E-mail(uri) valentinabuzu2@gmail.com
Naționalitate(-tăți) Republica Moldova
Data nașterii 11.10.1983
Sex feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Direcția Juridică
Experiența profesională
Perioada  2018- 2019
Funcția sau postul ocupat  Consultant principal Direcția juridică
Activități și responsabilități principale
 • asigură implementarea documentelor de politici și a actelor normative ce reglementează achizițiile publice și soluționarea contestațiilor;
 • acordă consultanță juridică Completelor de Soluționare a Contestațiilor în cadrul ședințelor de soluționare a contestațiilor, în vederea asigurării aplicării uniforme și univoce a legislației din domeniul achizițiilor publice, etc.
Numele și adresa angajatorului Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Perioada 2014 – 2018
Funcția sau postul ocupat viceprimar
Activități și responsabilități principale Atragerea investițiilor, elaborarea și implementarea proiectelor în cadrul primăriei Peresecina
Numele și adresa angajatorului Primăria Peresecina
Perioada 2008-2014
Funcţia sau postul ocupat Secretar
Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii de secretariat
Numele şi adresa angajatorului Primăria Peresecina
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație Publică Locală
Educaţie şi formare
Perioada 2001 – 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Jurisprudență

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Studii Europene din Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate/

competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii superioare

 

2015 – 2018

Diplomă de masterat

Științe politice

 

 

Academia de administrare Publică

 

 

Studii de master

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate/

competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

2018

Certificat de absolvire

 

Expert achiziții publice

 

 

S.C. EXPERT AKTIV GROUP, România

 

Expert achiziții publice

Aptitudini şi competenţe personale Creativitate, eficiență, o bună relație de cooperare cu partenerii civili, capacitatea de a motiva şi încuraja într-un mod armonios echipa din care face parte, fie în calitate de coechipier, fie în calitate de lider.
Limba(i) maternă(e) Limba română

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
En ü ü ü ü ü
Fr ü ü ü
Ru ü ü ü ü ü
Competențe și abilități sociale Perseverenţă, puterea de a învăţa repede lucruri noi şi de a se adapta cu uşurinţă la situaţii noi, spirit de echipă şi capabilitate de a lucra în condiţii de stres, claritate şi coerenţă în exprimare, experienţă în soluţionarea conflictelor prin metode alternative (mediere), experienţă în scrierea de proiecte şi propuneri de finanţare, seriozitate și punctualitate, experienţă în lucrul cu oamenii, spirit de echipă şi experienţă lucrul în echipă, sociabilă și comunicativă, spirit inovativ.
Competențe și aptitudini organizatorice
 • Experienţă în soluţionarea conflictelor prin metode alternative (mediere), experienţă în scrierea de proiecte şi propuneri de finanţare, seriozitate și punctualitate, capacitate de analiză și sinteză, capacități decizionale, abilități de leadership.
 • Implicare în elaborarea și implimentarea următoarelor proiecte:
 • proiectul “Modernizarea  managementului instituțional și asigurarea transparenței  în activitatea APL Peresecina ”, finanțator PNUD Moldova;
 • proiectul “Construcția rețelelor de canalizare în sectorul Butoi”, finanțator Ministerul Mediului;
 • proiectul “Extinderea și diversificarea serviciului comunal Peresecina la nivelul întregului cluster (serviciul de salubrizare a localităților clusterului  Peresecina-Sămănanca-Donici-Teleșeu)”, finanțator PNUD Moldova;
 • proiectul “Ameliorarea pășunilor în satul Peresecina” finanțator PNUD Moldova;
 • proiectul “Reparația acoperișului Grădiniței de copii nr.2 din s.Peresecina ”, finanțator FISM Moldova;
 • proiectul “Reparația acoperișului Grădiniței de copii nr.3 din s.Peresecina ”, finanțator FISM Moldova;
 • proiectul “ Modernizarea blocurilor sanitare a Grădiniței de copiiinr.2 „Albinuța” din satul Peresecina”, finanțator Ambasada Germaniei;
 • proiectul “ Reabilitarea blocului alimentar al Grădiniței de copii nr.3″Mugurașii” din satul Peresecina”, finanțator Ambasada Germaniei;
 • proiectul transfrontalier satul Peresecina R.Moldova-s.Mamaliga Ucraina, finanțator Comisia Europeană;
 • proiectul ” Improvement of the public inter-community sanitation service”, finanțator Ambasada Slovaciei;
 • proiectul „Condiții bune pentru elevii școlii primare din s. Peresecina” în cadrul Programului Migrație și dezvoltare locală, finanțator PNUD Moldova.
Competențe și aptitudini tehnice Abilitatea de a investiga, abilităţi de negociere
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizare avansată a programelor WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET