×

ANUNȚ !

APL Peresecina, începînd cu data de 01.08.2022 anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist ( probleme tineret și sport) în cadrul primăriei Peresecina, raionul Orhei.

Informația privind concursul organizat o puteți accesa pe pagina web a primăriei satului Peresecina: https://peresecina.md/, pe portalul guvernamental al funcţiilor publice  și pe panoul informational al primăriei Peresecina, inclusive la numerele telefoanelor de contact:

 • 023547236
 • 023542707

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului
pentru ocuparea funcției publice vacante
de specialist ( probleme tineret și sport) în cadrul
primăriei Peresecina, raionul Orhei.            

I. Sediul organizatorului concursului:

raionul Orhei, Primăria satului Peresecina,, str. Ștefan cel Mare nr. 57,
tel. de contact – 023547236 / 023542707

II. Denumirea funcției vacante:

 Specialist (  probleme tineret și sport) al primăriei Peresecina, raionul Orhei

III. Sarcinile de bază a funcției de specialist (probleme tineret și sport) 

 1. Asigurarea implimentării strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret;
 2. Asigurarea antrenării mass-mediei pentru  informarea populaţia despre activităţile sportive şi culturale desfăşurate şi problemele existente în domeniu;
 3. Planificarea și desfășurarea anuală a activităţilor sportive şi culturale în localitate.

IV. Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
f) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau  studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
j) nu are interdicția de a ocupa funcţia publică.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs ( Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din  11 martie  2009);
a1) conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice și nu va depăși 2 pagini;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere) .
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
h) cuprinsul dosarului.

VI. Modalitatea de depunere a actelor: 

Candidații pentru ocuparea funcției publice vacante depun actele personal la primăria satului Peresecina. Actele pot fi depuse și prin e-mail
(prim.peresecina@gmail.com) în format PDF. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiune respingerii dosarului. Copiile documentelor pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificate veridicitatea lor.

Notă: La formularul de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Data limită de depunere a actelor este 20.09.2022

 VII. Bibliografia: 

 1. Constituția Republicii Moldova nr. 1/1994
 2. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/ 2018
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,
 4. Legii nr.436 /2006 privind administrația publică locală
 5. Hotărîrea Nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
  Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 6. Hotărîrea Guvernului Nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltarea sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informației suplimentare și de primirea actelor:

 Gaiduc Galina – secretarul consiliuli local Peresecina, tel. de contact: 023542707, 023547236