×

Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de specialist principal în achizitii publice

ANUNȚ !

APL Peresecina , începînd cu data de 24 mai 2024 anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în achiziții publice din cadrul primărtiei Peresecina, raionul Orhei.

Informația privind concurcul organizat o puteți accesa pe pagina web a primăriei satului Peresecina: https://peresecina.md/, pe portalul guvernamental al funcţiilor publice  și pe panoul informational al primăriei Peresecina, inclusive la numerele telefoanelor de contact:

 • 023547236
 • 023542707

Informație cu privire la condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în achiziții publice din cadrul

primărtiei Peresecina, raionul Orhei.

Sediul organizatorului concursului:

raionul Orhei, Primăria satului Peresecina,, str. Ștefan cel Mare nr. 57,

tel. de contact – 023547236 / 023542707

Denumirea funcției vacante:

Specialist principal în achiziții publice al primăriei Peresecina, raionul Orhei

Sarcinile de bază a funcției de specialist principal în achiziții publice

 1. Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice
 2. Întocmirea anunțurilor și/sau invitaţiilor în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 3. Elaborarea documentației de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 4. Iniţierea şi desfăşurarea proceduri de achiziţie publică;
 5. Asigurarea participarii largi a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică;
 6. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 7. Întocmirea dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică;
 8. Monitorizarea contractelor de achiziţii publice;
 9. Păstrarea şi evidența tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Condițiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba română;
 3. d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 4. f) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau  studii medii de specialitate absolvite cu diploma în domeniul jurisprudență, economie, inginerie, etc.
 5. g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 7. i) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 8. j) nu are interdicția de a ocupa funcţia publică,
 9. k) experiență în domeniul achizițiilor publice, organizare și desfășurare a achizițiilor publice, cel puțin 3 ani.

Documntele ce urmează a fi prezentate:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs ( Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din  11 martie  2009);
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 5. f) cazierul judiciar.
 6. h) cuprinsul dosarului.

Modalitatea de depunere a actelor:

Candidații pentru ocuparea funcției publice vacante depun actele personal la primăria satului Peresecina.

Actele pot fi depuse și prin e-mail: prim.peresecina@gmail.com în format PDF. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiune respingerii dosarului. Copiile documentelor pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificate veridicitatea lor.

Notă: La formularul de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Data limită de depunere a actelor este 12.06.2024

Bibliografia:

 • Constituția Republicii Moldova nr. 1/1994
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/ 2018
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,
 • Legii nr.436 /2006 privind administrația publică locală
 • Hotărîrea Nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
  Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice
 3. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
 4. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere; 
 6. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 7. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice
 8. Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.

Persoana responsabilă de oferirea informației suplimentare și de primirea actelor:

Gaiduc Galina – secretarul consiliuli local Peresecina, tel. de contact: 023542707, 023547236

 

Primărița satului Peresecina                                                                      Valentina BUZU