×

ANUNȚ !

Primăria Peresecina prelungește concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Albinuța” din satul Peresecina,  începînd cu data de 15.06.2021 și  anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de director la grădinița ,,Albinuța”.

Documentele se vor prezenta pînă la data de 15.07.2021 inclusiv, pe adresa: primăria Peresecina, raionul Orhei, ori pe e-mail : prim.peresecina@gmail.com

Informații suplimentare la tel. 023547236

Informație cu privire la condițiile de participare la concurs

 1. Sediul organizatorului concursului:

Raionul Orhei, Primăria satului Peresecina,, str. Ștefan cel Mare nr. 57, tel. de contact – 023547236

 1. Denumirea funcției vacante:

Director al grădiniței ,,Albinuța” din satul Peresecina, raionul Orhei

 • Condițiile de participare la concurs: 

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare ;

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

6) cunoaşte limba română ;

7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

8) nu are antecedente penale;

9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 1. Actele ce urmează a fi prezentate:
 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul nr. 163/2015 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Notă: În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 1. Data limită și modalitatea de depunere a actelor:

Documentele se vor prezenta pînă la data de 15.07.2021 inclusiv, pe adresa: primăria Peresecina, raionul Orhei, ori pe e-mail : prim.peresecina@gmail.com

Notă: În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF . În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

 1. Persoana responsabilă de oferirea informației suplimentare și de primirea actelor:

Gaiduc Galina-secretarul consiliuli local Peresecina, tel. de contact: 023542707